การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างองค์กร                                              2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่                                                  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน      

5. ข้อมูลการติดต่อ                                               6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์                                              

7. ข่าวประชาสัมพันธ์                                                 

การปฏิสัมพันธ์                                                    

8. Q&A                                                             9. Social Network

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2  การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี                                    11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                  

การปฏิบัติงาน                                                      

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                

การให้บริการ                                                        

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      17. E-Service

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ               

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                             

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                      19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ            22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                             

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                      26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส                    

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                    

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  .                         33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                       

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต               

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                  

แผนป้องกันการทุจริต                                            

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,885