ผู้บริหารประจำจังหวัด

 ข้อมูลผู้บริหารประจำจังหวัด 

ชื่อ : นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สายด่วน : -

โทรศัพท์ : 035 535500

อีเมลล์ :  -

สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ : นายปรีชา ทองคำ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035 535373

สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ : นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัด

โทรศัพท์ : 035 535374

สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ : นายชูชีพ พงษ์ไชย

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035 535102

สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ : 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035 536083-5

สถานที่ทำงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938