บุคลากร

 

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

(นางสาวจันทิรา  เคหะนาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

(นางสาวนันทวัน  แสนบัวคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นายประสาธน์  กัลย์จารึก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวสันต์พรรษ  ประสิทธิวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจังคนิภา  ชุ่มทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวปฐมาวรรณ์ วรสุชินพันธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี  พลัดเชื้อนิล
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางลำพู  เดชาวิชิตเลิศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัฒน์นรี  ปุยขาว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพิทยรัศมิ์  ทวีวัฒนะประยูร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวชนิดาภา  พวงสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติกา
(ว่าง)
 
 
นายฐิติพงษ์ ราษฎร์ดุษดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวเนตรนภา  สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน
นายชุติเดช เหล่ากอที
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
นายนที คำเจริญ
นายช่างสำรวจ

 

นางสำลี  กองสุขถาวร
พนักงานทำความสะอาด
นายพงษ์ดนัย  ผ่องสุขใจ
พนักงานขับรถยนต์

 


image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938