บุคลากร

 

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระศักดิ์  แสนนาม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางประเทือง  ประเสริฐบูรณ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวสันต์พรรษ  ประสิทธิวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวภรณ์อุมา  แจ่มจำรัส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชนิดาภา  พวงสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวสุดธิดา  ธัญรัตนศรีสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายประสาธน์  กัลย์จารึก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางลำพู  เดชาวิชิตเลิศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัฒน์นรี  ปุยขาว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวพิทยรัศมิ์  ทวีวัฒนะประยูร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจิตรวรรณ  มณเฑียร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเนตรนภา  สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน
นางสำลี  กองสุขถาวร
พนักงานทำความสะอาด
นายพงษ์ดนัย  ผ่องสุขใจ
พนักงานขับรถยนต์

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,295