บุคลากร

 

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

(นางสาวจันทิรา  เคหะนาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นายวสันต์พรรษ  ประสิทธิวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชนิดาภา  พวงสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติกา
นางสาวจังคนิภา  ชุ่มทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายทนงศักดิ์ นิลวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี  พลัดเชื้อนิล
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุดธิดา  ธัญรัตนศรีสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายประสาธน์  กัลย์จารึก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางลำพู  เดชาวิชิตเลิศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัฒน์นรี  ปุยขาว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวพิทยรัศมิ์  ทวีวัฒนะประยูร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจิตรวรรณ  มณเฑียร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเนตรนภา  สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน

นายชุติเดช เหล่ากอที
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
นายนที คำเจริญ
นายช่างสำรวจ

 

นางสำลี  กองสุขถาวร
พนักงานทำความสะอาด
นายพงษ์ดนัย  ผ่องสุขใจ
พนักงานขับรถยนต์

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 143,966