โครงการอบรมพระสังฆาธิการ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ รุ่นที่ ๑ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบคำขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี” วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการศึกษาสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของพระสงฆ์ทั่วประเทศ ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (อ.ป.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,153