ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ 

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ เพื่อขับเคลื่อนงานการคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : Spb@onab.go.th

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938