ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้เช่ารายใหม่ที่มีความประสงค์ขอเช่าที่ดินวัดดอนสำโรง (ร้าง) ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้เช่ารายใหม่ที่มีความประสงค์ขอเช่าที่ดินวัดดอนสำโรง (ร้าง) ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มติที่ ๓๓๐/๒๕๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญยกเลิกการขอเช่าที่ดินวัดดอนสำโรง (ร้าง) ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทะเบียนเลขที่ ๘๔๐ (บางส่วน) ตั้งอยู่ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขื่อชนก

จังหวัดสุพรรณบุรี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอเช่าที่ดินวัดดอนสำโรง (ร้าง) ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทะเบียนเลขที่ ๘๔๐ (บางส่วน) ตั้งอยู่ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา ให้ยื่นหนังสือคำร้องขอเช่าที่ดินต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938