รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนตุลาคม 2564

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนธันวาคม 2564

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนมกราคม 2565

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนมีนาคม 2565

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนเมษายน 2565


image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,885