แบบฟอร์มเกี่ยวกับ “วัด” (สร้างวัด ตั้งวัด ขอรับวิสุงคามสีมา เปลี่ยนชื่อวัด)

ขั้นตอนการสร้างวัด การตั้งวัด การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด การยกวัดร้าง และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

            - คู่มือการปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลด  คู่มือการปฏิบัติงาน  

             - คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ  ดาวน์โหลด  คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

             - กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
               การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา  ดาวน์โหลด  กฎกระทรวงฯ

การขออนุญาตสร้างวัด

             - แบบคำขออนุญาตสร้างวัด  ดาวน์โหลด แบบคำขออนุญาตสร้างวัด / ตัวอย่างการจัดแผนผัง ประกอบการขออนุญาต  

             - แบบรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด  ดาวน์โหลด แบบรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

             - แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ดาวน์โหลด แบบรายงาน ศ.ถ. ๗ / แบบรายงาน ศ.ถ.๗ ตัวอย่าง

             - หนังสือรับรองรายนามพระภิกษุพำนักอยู่ประจำ (สำหรับเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา)  ดาวน์โหลด แบบหนังสือรับรองฯ

             - บันทึกผลการตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ดาวน์โหลด PDF / Word

การขอเปลี่ยนชื่อวัด  ดาวน์โหลด PDF / Word / ตัวอย่างใบลงชื่อ การทำประชาพิจารณ์ เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,052