แบบรายงานทางการการเงินของวัด

แบบรายงานทางการการเงินของวัด


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ตัวอย่างบัญชีรายรับ-รายจ่าย.pdf |
xlsx แบบสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ตามตัวชี้วัดท.xlsx |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938