ประชุมพระสังฆาธิการฯ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนงานการคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธาน

และเวลา ๑๓.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : Spb@onab.go.th

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938