ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ แสนนาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนงานการคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938