พิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดท่าโป่งพุทธาราม (ธ) ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาสุพรรณบุรี จัดพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดท่าโป่งพุทธาราม (ธรรมยุต)  โดยมี พระครูอุดมสาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (ธ) พระครูวินัยธร สมภพ สุภโว เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ (ธ) พระครูวินัยธร ธีรพล ฆงฺคสุวณฺโณ เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ (ธ) เจ้าอาวาสวัดท่าโป่งพุทธาราม นายอำเภอหนองหญ้าไซ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี วัดท่าโป่งพุทธาราม (ธรรมยุต) ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ในการนี้ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ และพิธีการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ การจัดพิธีดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเคร่งครัด

วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ หรือเขตที่พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์ศาสนูปถัมภกมีพระราชประสงค์อำนวยความสะดวกแก่สงฆ์ จึงทรงออกประกาศพระราชทานที่ตั้งวัดเป็นวิสุงคามสีมา การยกที่ดินเป็นเขตวิสุงคามสีมาถือว่าได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวัด แต่การขอพระบรมราชานุญาตนั้นกำหนดเฉพาะบริเวณที่ตั้งอุโบสถเท่านั้น ปัจจุบันการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัด ดำเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ คือ วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องปรากฎว่าได้สร้างขึ้นหรือไปปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่า ๕ รูป ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี มิได้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรขอพระราชทานวิสุงคามสีมา วิธีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายสงฆ์ ขอความเห็นชอบและปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองตามลำดับชั้นจนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ก็จะกราบบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงอนุมัติแล้วนำความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

วัดท่าโป่งพุทธาราม (ธรรมยุต) ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินตามขั้นตอนดังกล่าว และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องและสามารถประกอบสังฆกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย จึงได้ประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีพื้นที่กว้าง ๒๕ เมตร และยาว ๕๐ เมตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,902