พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะวิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวสุพรรณบุรี พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะวิหารหลวง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูศรีรัตนวิภูษิต เจ้าคณะตำบลโคกโคเฒ่า เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา นายปรีชา ทองคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมพิธี โดยยอดปัจจัยทอดผ้าป่าครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๓,๖๖๑.- บาท

ในการนี้ นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์, นางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติพิธี ทั้งนี้ การจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณ มาแต่ อดีต ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ด้านทิศตะวันตก บริเวณศูนย์กลางเมืองโบราณสุพรรณบุรี ในท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวัดประกอบไปด้วยโบราณสถานที่ สำคัญ ได้แก่ พระปรางค์ ซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม จำนวน ๒ องค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์ อุโบสถ วิหารน้อย และซากเจดีย์ รายจำนวน ๒ องค์ บริเวณด้านทิศตะวันตกของพระปรางค์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินทราย อีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายในวิหารด้านหน้าพระปรางค์  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในคราวขุดกรุพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้พบจารึกลานทองหลายลานด้วยกัน ที่สำคัญคือ จารึกหลักที่ ๔๗ ที่กล่าวถึงกษัตริย์สองพระองค์ที่ทรงสร้าง และทรงซ่อมพระปรางค์องค์ดังกล่าวไว้ด้วย ซึ่งอายุของจารึกลานทองแผ่นนี้ นักภาษาโบราณหลายท่านให้ความเห็นว่า อักษรในจารึกลานทองแผ่นนี้เป็นรูปอักษรในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่เมื่อพิจารณาตามข้อความในจารึกและพระนามพระมหากษัตริย์แล้วจะเห็นว่าเป็นพระนามกษัตริย์ในสมัยอยุธยา ขัดกันกับรูปอักษรมาก ในขณะที่พิจารณาทางรูปแบบศิลปกรรมขององค์พระปรางค์ก็เป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยา จึงมีทางเป็นไปได้ว่า จารึกลานทองหลักที่ ๔๗ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนี้ิ เป็นจารึกที่สร้างขึ้นใหม่ โดยใช้อักษรข้อความลอกเลียนแบบจารึกของเดิมซึ่งชำรุด โดยทำขึ้นในคราวบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจดีย์ ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ ๒ สุพรรณบุรี ได้ดำเนินงานขุดค้นบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พบว่าบริเวณดังกล่าวนี้ ปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๗  ปัจจุบันวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีพระครูศรีรัตนวิภูษิต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา.    

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,318