พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดท่าโป่งพุทธาราม

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดท่าโป่งพุทธาราม ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธร สมภพ สุภโว เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ (ธ) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศฯ แก่พระครูวินัยธร ธีรพล ฆงฺคสุวณฺโณ เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ (ธ) เจ้าอาวาสวัดท่าโป่งพุทธาราม 

ในการนี้ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้อ่านประกาศในพิธีดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ และพิธีการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สืบเนื่องจาก ในปี ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแห่งชาติ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดต่าง ๆ งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗ วัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน ๔ วัด จำแนกเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน ๓ วัด และวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย จำนวน ๑ วัด ได้แก่ วัดท่าโป่งพุทธาราม ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทั้งนี้ การจัดพิธีดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,154