พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา และพิธีมอบประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา และพิธีมอบประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศฯ

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ แสนนาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เป็นผู้อ่านประกาศในพิธีดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ และพิธีการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สืบเนื่องจาก ในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ของวัดสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ วัด โดยได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอรายงานการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดต่าง ๆ งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗ วัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ จำนวน ๖ วัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้แก่

๑. วัดเขาช่องคับ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

๒. วัดโป่งคอม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

๓. วัดบ้านทุ่ง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง

๔. วัดพระธาตุมหาพรหม ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง

๕. วัดราษฎร์บำรุง ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ

๖. วัดทุ่งกฐิน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช

และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานการขอตั้งวัดของวัดสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอรายงานการขอตั้งวัดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการขอตั้งวัดต่อไป นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้ง และนำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน ๓ วัด ได้แก่

๑. วัดหนองปลารอด ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ

๒. วัดทุ่งใหญ่ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง

๓. วัดเขาวังวนาราม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

ทั้งนี้ การจัดพิธีดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,172